ЗАВРШНИ ИСПИТ АКТИВНОСТИ!!!

Датум: 16. Jun 2020 13:34 Категорија: Новости

Завршни испит – активности:
 
-      завршни испит полаже се 17,18 и 19.06.2020. године са почетком у 9 часова;
-    у дане полагања завршног испита потребно је да ученици буду у школском дворишту у 8.15 часова, на месту које је одређено за њихово одељење;
-      одељењски старешина окупља ученике, проверава да  ли су понели ђачке књижице, своју идентификациону налепницу – Примерак за ученике и сав потребан прибор;
-      одељењски старешина не улази у просторије (учионице) за време тестирања;
-      одељењски старешина обавештава ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика о начину обраде и приказивања резултата на завршном испиту, тако што их обавештавају о следећем:
-      на основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.
На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и     резултата постигнутих на завршном испиту:
 

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

 
VI – општи успех на крају VI разреда
VII – општи успех на крају VII разреда
VIII – општи успех на крају VIII разреда
СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
МА – резултат на тесту из математике
КТ – резултат на комбинованом тесту