Документа

ДОКУМЕНТАЦИЈА - ИНТЕРНИ АКТИ ШКОЛЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕРИОД 2014/2018. ГОДИНА
АНЕКС 1 ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА 2014/2018.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ - ОБЛАСТ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 2007/2008.ГОДИНА

ШКОЛСКИ И ГОДИШЊИ: АКЦИОНИ ПЛАН            ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ЕТОС: ЕТОС АКЦИОНИ ПЛАН        ЕТОС

ЕТОС 2

РЕСУРСИ: КЉУЧНА ОБЛАСТ РЕСУРСИ           РЕСУРСИ АКЦИОНИ

РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА: АКЦИОНИ ПЛАН           РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

ПОСТИГНУЋА:    АКЦИОНИ ПЛАН            ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА                     ТАБЕЛА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА

АНАЛИЗА САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2006/2007. ДО 2013/2014. ГОДИНА

РАЗВОЈНИ ПЛАН:  ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2015-2019.ГОДИНА
                                    АКЦИОНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈА 2011/2012.               
                                    АКЦИОНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2012/2013.
                                    АКЦИОНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2013/2014.
                                    АКЦИОНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2014/2015.
                                   
 ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ ИСПИТА:


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ СА БРОЈЕМ БОДОВА

ПРОГРАМ РАДА СА ПРИПРАВНИЦИМА

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА - ПЕДАГОГ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА - ДИРЕКТОР

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕФЕКТОЛОГА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА И РАДНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

1. Закон
    Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 7. октобра 2017. године (види члан 210. Закона).
     

  1.1.Правилник
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 25. маја 2019. године, а примењује се почев од школске 2019/2020. године (види члан 20. Правилника - 34/2019-177).


      1.2Правилник

      1.3. Правилник
      1.4Правилник

      1.5. Правилник
ПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникПравилникЗаконОдлукаПравилник